아름다운 공간을 만드는

아이에코

*Doanh nghiệp ngành xây dựng đầu tiên của Hàn Quốc*
보건복지부

Giải đặcbiệt công nghiệp y tế Hàn Quốc
Hạng mục phòng ngừa các bệnh do môi trường (viêm da dị ứng, hội chứng nhà mới, viêm da, hen xuyễn…)

Bằng sáng chế số-10-1735615 -

Bằng sáng chế số-10-1497027 -

Đăng ký thiết kế số
-30-0903196-

Đăng ký thương hiệu số
- 40-1241011-

Giấy chứng nhận về trung tâm nghiên cứu trực thuộc doanh nghiệp

Giấy xác nhận doanh nghiệp venture

IECO Giấy chứng nhận

ISO 9001:2015 Chứng nhận

Giấy chứng nhận tham gia dự án HIT 500

Giấy chứng nhận được chọn là doanh nghiệp khai mầm của Tổng cục mua sắm công

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khởi nghiệp First penguin

Người Hàn Quốc đổi mới 2017

& POWER KOREA

Hài lòng khách hàng 2017

& Giải đặc biệt dành cho thương hiệu tiêu biểu của Hàn Quốc