Báo cáo thử nghiệm radon của sản phẩm “IECO BLOCK”